Algemene verkoopsvoorwaarden Boets Sanitair BV

1. Behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, vormen onderhavige clausules en voorwaarden de enige die tussen de koper en de verkoper werden afgesloten, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen die op de bestelbons of andere documenten uitgaande van de koper zouden voorkomen.

2. Voor alle bestellingen zal de koop slechts voltrokken zijn en de verkoper verbinden vanaf het moment:

a) dat de verkoper aan de koper een "pro forma"-factuur of een bevestiging van bestelling gestuurd heeft in twee exemplaren.

b) dat de koper een exemplaar van de "pro forma"-Factuur of een bevestiging van bestelling voor akkoord heeft ondertekend en teruggestuurd naar de verkoper.

3. Onze offertes worden zonder verbintenis gedaan. Wat de prijs betreft verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met een maximum van een maand, voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricatiekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele wijziging in onze voorraad en onze mogelijkheden is opgetreden.


4. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Overmacht geeft onze onderneming recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst o{ bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding. Oorlog, mobilisatie, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen, en bevoorrading voor een normale productie voor de verzending of het transport verhinderen alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze onderneming of haar onderaannemers of leveranciers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht.

5. Plaats van de levering: De levering vindt plaats op de afgesproken plaats. Werd er geen plaats bepaald, dan gebeurt de levering ten huize van de verkoper

6a. Onze producten zijn gewaarborgd tegen alle gebreken en constructiefouten gedurende een jaar vanaf de leveringsdatum. 

Enkel schriftelijke klachten die werden ingediend binnen de acht dagen na ontdekking, kunnen in aanmerking genomen worden.

De waarborg vervalt indien de koper veranderingen aanbrengt aan de geleverde waar zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inbezitname zonder voorbehoud van de koopwaar geldt als aanvaarding ervan voor wat zichtbare gebreken betreft.

Betreffende verborgen gebreken beschikt de koper, ten overstaan van de verkoper, over een mogelijkheid tot voorziening die geregeld wordt door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.


6b. Onze onderneming kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor geleverde en aangekochte goederen van de koper zelf. De goederen vallen in geen geval onder garantie door onze onderneming  bij fabrieksfouten en ingebrekstellingen na plaatsing van de geleverde goederen van de koper.


6c. Onze onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade en de eventuele gevolgen, veroorzaakt door uitvoering van werkzaamheden of veroorzaakt door overmacht.


7. Betaling.
Behoudens tegengestelde aanwijzingen zijn al onze facturen contant te betalen na levering en plaatsing.

Elke laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de verplichting voor de koper om een jaarinterest van 12% te betalen op de verschuldigde bedragen, zonder afbreuk van elke andere schadevergoeding die door ons zou kunnen gevorderd worden. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal zonder

ingebrekestelling en bovenop de vermelde interest, het totaalbedrag van de factuur verhoogd worden met

Forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50€ .Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

8. Voorbehoud van eigendom: De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs werd betaald.

9. Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische relaties die eruit voortvloeien.

10. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.


11.onze onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade en de eventuele gevolgen, veroorzaakt door uitvoering van  werkzaamheden  of veroorzaakt door overmacht.keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x