Algemene verkoopsvoorwaarden Boets Sanitair BV


Bij het niet opvolgen van de hiernavolgende voorschriften/planbeschrijving is Boets Sanitair niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of daaruit voortvloeiende kosten.

1. Behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, vormen onderhavige clausules en voorwaarden de enige die tussen de koper en de verkoper werden afgesloten, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen die op de bestelbons of andere documenten uitgaande van de koper zouden voorkomen.

2. Voor alle bestellingen zal de koop slechts voltrokken zijn en de verkoper verbinden vanaf het moment:

a) dat de verkoper aan de koper een "pro forma"-factuur of een bevestiging van bestelling gestuurd heeft in twee exemplaren.

b) dat de koper een exemplaar van de "pro forma"-Factuur of een bevestiging van bestelling voor akkoord heeft ondertekend en teruggestuurd naar de verkoper, dit kan zowel digitaal als per post.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Artikelen die op de offerte staan en niet door de klant per mail of op de offerte worden geschrapt, zullen worden besteld. De klant kan op de bestelde artikelen niet terug komen, deze dienen betaald te worden.

3a. Onze offertes worden zonder verbintenis gedaan. Wat de prijs betreft verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met een maximum van een maand, voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricatiekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele wijziging in onze voorraad en onze mogelijkheden is opgetreden.


3b. Eenmaal de offerte definitie getekend is, is de bestelling definitief. Alle vermelde artikelen, tenzij word doorgegeven duidelijk via mail welke artikelen niet besteld moeten worden, worden in bestelling gezet. Boets Sanitair heeft het recht om bestelde artikelen door de klant, te verrekenen aan de klant.


4. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Overmacht geeft onze onderneming recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst o{ bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding. Oorlog, mobilisatie, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen, en bevoorrading voor een normale productie voor de verzending of het transport verhinderen alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze onderneming of haar onderaannemers of leveranciers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht.

5a. in dien tijdens het uitvoeren van de opdracht afwijkingen worden vastgesteld ten opzicht van het plan zal Boets Sanitair met de opdrachtgever overleggen en mogelijke meerwerken en – kosten voorafgaandelijk toelichten. De klant is op de hoogte van het belang om steeds telefonisch bereikbaar te zijn.


5b. Plaats van de levering: De levering vindt plaats op de afgesproken plaats. Werd er geen plaats bepaald, dan gebeurt de levering ten huize van de verkoper

6a. Onze producten zijn gewaarborgd tegen alle gebreken en constructiefouten gedurende een jaar vanaf de leveringsdatum. 

Enkel schriftelijke klachten die werden ingediend binnen de acht dagen na ontdekking, kunnen in aanmerking genomen worden.

De waarborg vervalt indien de koper veranderingen aanbrengt aan de geleverde waar zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inbezitname zonder voorbehoud van de koopwaar geldt als aanvaarding ervan voor wat zichtbare gebreken betreft.

Betreffende verborgen gebreken beschikt de koper, ten overstaan van de verkoper, over een mogelijkheid tot voorziening die geregeld wordt door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.


6b. Onze onderneming kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor geleverde en aangekochte goederen van de koper zelf. De goederen vallen in geen geval onder garantie door onze onderneming  bij fabrieksfouten en ingebrekstellingen na plaatsing van de geleverde goederen van de koper.


6c. Onze onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade en de eventuele gevolgen, veroorzaakt door uitvoering van werkzaamheden of veroorzaakt door overmacht.


6d. De klant dient aanwezig te zijn aan het einde van de werken zodat Boets Sanitair de montage kan doornemen en opleveren.


7a. Betaling.
Behoudens tegengestelde aanwijzingen zijn al onze facturen te betalen binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

Elke laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de verplichting voor de koper om een jaarinterest van 12% te betalen op de verschuldigde bedragen, zonder afbreuk van elke andere schadevergoeding die door ons zou kunnen gevorderd worden. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal zonder ingebrekestelling en bovenop de vermelde interest, het totaalbedrag van de factuur verhoogd worden met Forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50€ .Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.


7b. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de offerte. Door het ondertekenen van de offerte bevestigd de klant akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn altijd beschikbaar op onze website, hier word naar verwezen onderaan de offerte.


8. Elke klacht met betrekking tot facturen of het uitgevoerde werk moet binnen de vijf kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur of uitvoering van de werken worden bekendgemaakt. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van vijf kalenderdagen worden de facturen geacht aanvaard te zijn.


9. De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in onderling overleg met de klant, maar kan steeds worden uitgesteld door de verkoper bij uitzonderlijke omstandigheden en/of omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper.


10. De klant dient zo goed als mogelijk de uitvoering van de werken te vergemakkelijken. Hij dient er voor te zorgen dat de materialen op de werf kunnen worden geleverd, dat de lokalen en trappen waar de werken dienen te worden uitgevoerd vrij zijn van elk obstakel. Elke werk van opruiming en of schoonmaak zal via een supplement aan de klant worden gefactureerd. 10.1 De bestekken worden opgemaakt in de veronderstelling dat de werken zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere
professionelen tegelijkertijd met de verkoper werken, dient de klant er voor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van de verkoper niet wordt verstoord. Indien dit toch het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.
10.2 Alle uitgaven die voortvloeien uit tijdverlies waarvan de oorzaak niet bij de verkoper ligt, zoals de vertraging in het afwerken van lokalen, e.a., zullen doorgerekend worden als supplement.8. Voorbehoud van eigendom: De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs werd betaald.

9. Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische relaties die eruit voortvloeien.

10. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.


11. in het geval van beschadiging of enig defect neemt de klant direct contact op met Boets Sanitair.
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x